logo Sport en Verkeer

De verkeersgids voor de sporter en sportclub

Wat doen bij een verkeersongeval?

(Met de medewerking van Arena nv en geïnspireerd door de uitgave ‘Als het verkeer je raakt’, een uitgave van Rondpunt vzw)

Lichamelijke schade?

 • Pas eerste hulp toe waar nodig.
 • Verwittig de hulpdiensten (bel 112). De dienst 112 stuurt een ziekenwagen en indien nodig een MUG- en brandweerwagen en waarschuwt de politie.
 • Verwittig in geval van ziekenhuisopname je mutualiteit.
 • Na een verkeersongeval waarbij iemand zwaargewond werd of overleed, moet de politie die ter plaatse de nodige vaststellingen heeft gedaan, zo snel mogelijk volgende gegevens meedelen: inlichtingen over de politie-eenheid die de vaststellingen heeft gedaan (adres, telefoonnummer, openingsuren van het bureau); het dossiernummer; de identiteit van de betrokken partijen en verzekeringsgegevens; naam en adres van de bevoegde procureur des konings voor wie het proces-verbaal bestemd is.

LET OP:  Politiediensten doen zelf nooit aangifte bij de verzekeringsmaatschappij. Geef deze gegevens zelf aan je verzekering door.

 • Je kan verschillende verzekeringen hebben die je dient te verwittigen: hospitalisatieverzekering / reisverzekering / ongevallenverzekering / rechtsbijstandverzekering / een familiale verzekering / sportongevallenverzekering/ uitvaartverzekering.
 • Vergeet ook hier geen contact op de nemen met de eigen sportfederatie en informeer naar verder verzekeringsmatig vervolg.

TIP: Noteer zoveel mogelijk de namen en telefoonnummers van de personen en diensten waarmee je te maken hebt. Dit kan je later helpen als je opnieuw contact met mensen wil opnemen.

Enkel stoffelijke schade?

 1. Neem foto’s van de schade (eigen schade en bij derden).
 2. Vul, indien een gemotoriseerd verzekerd voertuig betrokken is, het Europees Aanrijdingsformulier in.
 3. Noteer alle contactgegevens en de verzekering van alle betrokken partijen.
 4. Neem contact op met de eigen sportfederatie en informeer naar verder verzekeringsmatig vervolg.

top

Schadevergoeding?

​Ongeval tussen een ruiter op wandel en een motorrijtuig

Weggebruikers die zelf geen bestuurder van een motorrijtuig zijn (dus ook ruiters) maar wel lichamelijke schade hebben geleden in een verkeersongeval waarbij een motorvoertuig is betrokken (ook de tram en de trein) kunnen gebruik maken van de zogenaamde ‘automatische vergoedingsplicht’. Volgens die regeling worden zwakke weggebruikers automatisch door de aansprakelijkheidsverzekeraar van het betrokken motorrijtuig vergoed, zonder dat ze een fout van de bestuurder moeten bewijzen. Dat geldt zelfs bij een eigen onvoorzichtigheid of fout.

De verzekeraar van het betrokken motorrijtuig is wettelijk verplicht volgens de dekking Burgerlijke Aansprakelijkheid (B.A.) :

 • Lichamelijke letsels volledig te vergoeden;
 • schade aan de kledij van het slachtoffer te vergoeden;
 • eventuele morele schadevergoeding  toe te kennen.

TIP:

Het slachtoffer kan zich, als zwakke weggebruiker, voor de bepaling van bovenstaande vergoedingen laten bijstaan door de rechtsbijstandsverzekering die deel uitmaakt van de eigen B.A.-familiale-verzekering. 

LET OP:

 • Als de chauffeur van het motorrijtuig ook burgerlijk aansprakelijk gesteld wordt dan moet ook ander stoffelijke schade (bijvoorbeeld extra materiaal voor het paard) vergoed worden.
 • Als zwakke weggebruiker (ruiter) moet je wel zelf de schade van de autobestuurder of van andere betrokken personen vergoeden wanneer je door een fout of onvoorzichtigheid het ongeval veroorzaakt hebt. In dat geval kan je een beroep doen op je familiale verzekering. Als het slachtoffer geen familiale heeft kan de dekking B.A. van de sportpolis tussen komen indien de omstandigheden zich voordoen op het normale traject, zowel heen en terug, naar de plaats van de sportactiviteiten.

Ongeval tussen de ruiter op wandel en een andere zwakke weggebruiker

Als de tegenpartij aansprakelijk is voor het ongeval moet de sporter volledig vergoed worden voor alle opgelopen schade. De sporter kan zich laten bijstaan door de waarborg rechtsbijstand binnen zijn familiale verzekering.

Als de ruiter zelf aansprakelijk wordt gesteld zal de lichamelijke en stoffelijke schade opgelopen door tegenpartij vergoed moeten worden. De sporter is hiervoor verzekerd binnen de dekking BA van de eigen familiale verzekering. Indien de sporter geen familiale heeft kan de dekking BA van de sportpolis tussenkomen als het ongeval zich voordeed op het normale traject, zowel heen en terug, tussen de verblijfplaats naar de sportactiviteit.

Ongeval met de sporter als bestuurder van een motorrijtuig en een ander motorrijtuig

Op basis van de feiten bekijken de verzekeraars van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering van de betrokken wagens (de zogenaamde “BA Autoverzekering”) wie aansprakelijk is en zal de verzekeraar van het voertuig in fout de schade van alle slachtoffers moeten vergoeden. De bestuurder van het voertuig in fout zal niet worden vergoed. Die kan wel beroep doen op de dekking lichamelijk ongevallen van de sportpolis als de feiten zich voordeden op het normale traject, zowel heen en terug, van de verblijfplaats naar de sportactiviteiten. Ongevallen die zich voordoen tijdens een verplaatsing in het kader van gedekte sportactiviteiten zijn eveneens verzekerd (vraag na bij de eigen sportfederatie).

LET OP: Ook de inzittenden van het voertuig in fout zullen als zwakke weggebruikers vergoed worden voor hun lichamelijke schade en kledingschade. Dit is belangrijk als bijvoorbeeld leden naar de plaats van de sportactiviteit worden vervoerd.

Een ongeval op de weg van de sporter zonder tegenpartij

Wanneer de sporter een ongeval heeft zonder tegenpartij ( bijvoorbeeld bij een valpartij als ruiter) op de weg van de eigen verblijfplaats naar de sportactiviteit dan komt de verzekering van de sportpolis (afgesloten via de eigen club) tussen. De minimumvoorwaarden voor deze polissen voorzien een dekking voor ongevallen op het normale traject, zowel heen en terug, van de verblijfplaats naar de sportactiviteiten. Ongevallen die zich voordoen tijdens een verplaatsing in het kader van de gedekte activiteiten zijn eveneens verzekerd. 

Voor sommige sporten betreft die gedekte activiteit de sport zelf. Die polissen afgesloten door de sportclub of -federaties voorzien meestal een dekking die de sporter 24 op 24 uur ook buiten het clubverband verzekert. Toets dit goed af bij jouw sportclub of sportfederatie

In de spotlights

Jonge sporters op de achterbank van de auto

Zijn ouders die (de eigen en/of andere) jonge sporters ophalen en meenemen met hun wagen naar de sportactiviteit verzekerd bij een ongeval? Of... je neemt een collega van de sportclub mee naar de sportactiviteit en vervoert dus mensen. Wat met de verzekeringen bij een ongeval?

De bestuurder is in zijn haar/haar recht: volledige vergoeding (lichamelijke + stoffelijke schade (wagen)) door de B.A. Autoverzekering van de tegenpartij.

De bestuurder is in fout:

 • vergoeding lichamelijke + stoffelijke schade tegenpartij door zijn/haar B.A. Autoverzekering.
 • vergoeding lichamelijke schade + kledijschade door zijn verzekering BA auto van de inzittenden als ‘zwakke weggebruikers’
 • vergoeding lichamelijke schade door de sportpolis als de bestuurder van de wagen aangesloten is of kan rekenen op een optie ‘L.O. vrijwillige helpers niet-leden’ Heel wat clubs maken chauffeurs die zich inzetten voor vervoer bij sportactiviteiten automatisch verzekerd lid. 

Een ruiter op wandel komt in aanrijding met een wagen en is in fout

De ruiter is een zwakke weggebruiker en zal vergoed worden door de B.A. Autoverzekering van de wagen voor zijn/haar lichamelijke schade en kledijschade. De ruiter zal zelf via zijn familiale verzekering (of de dekking B.A. van de sportpolis) de tegenpartij volledig moeten vergoeden (lichamelijke schade en eventuele schade aan de wagen). 


top

Aansprakelijkheid?

​Het is bij een ongeval niet altijd even duidelijk wie schuld heeft (aansprakelijk is). Vaak hebben meerdere partijen een gedeeltelijke verantwoordelijkheid. De betrokken partijen kunnen het oneens zijn over het bedrag van de schade. Soms kan of wil de tegenpartij niet betalen of vertraagt ze zelfs opzettelijk de procedure, ook al is ze aansprakelijk. In een dergelijke situatie komt de rechtsbijstandverzekering van de sportclub tussen. Bij een rechtsbijstandverzekering worden de kosten voor advocaten, gerechtelijke procedures en de meeste expertises vergoed. Hou er wel rekening mee dat de tussenkomst van de rechtsbijstandverzekering beperkt kan zijn tot een bepaald plafond.

Meer info over verzekeringen? Informeer via jouw sportfederatie. Als sportclub kun je steeds contact opnemen met het Dynamo Project of Arena nv, sportverzekeraar.


top

Verzekerings-FAQ bij het paardrijden

(uit: www.vlaamspaardenloket.be)

Zorg voor een goeie verzekering voor je paard!

Hoewel dit niet wettelijk verplicht is, doen alle eigenaars en houders van een paard er goed aan een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (B.A.) af te sluiten. Degene die het paard onder zijn bewaring heeft is immers aansprakelijk voor de schade die het aanricht.

Een ruiter op wandel verliest controle over zijn paard en veroorzaakt een ongeval. Er is enkel wat blikschade, de ruiter en het paard zijn oké. Wat met de verzekeringen?

Hier loopt het betrekkelijk goed af, maar de gevolgen van dergelijke ongevallen kunnen gigantisch zijn. Wanneer men verzekerd is door een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (B.A.) zal de verzekeraar de schade aan derden vergoeden. Is men niet verzekerd, dan draait men zelf op voor alle financiële gevolgen van het ongeval en die zijn soms niet te overzien. Opgepast: Een B.A.verzekering zal niet tussenkomen voor de schade aan het paard of de verzekerde zelf.

Ik ga vaak op wandel met mijn eigen paard, hoe regel ik dit met mijn verzekeringen?

Particulieren met paarden voor privégebruik kunnen best de waarborg burgerlijke aansprakelijkheid verzekeren via de B.A. familiale verzekering. De familiale dekt schade door de gezinsleden en hun eventuele dieren of de dieren die onder hun toezicht (bewaking) staan tegenover derden, met dien verstande dat men als eigenaar van één of meerdere paarden bij bijna alle maatschappijen een bijpremie moet betalen om verzekerd te zijn voor de B.A. voor deze paarden. Die bijpremie wordt dan meestal per paard aangerekend bovenop de basispremie van de familiale. Het is dus zeer belangrijk het feit dat men paarden bezit en het aantal paarden te melden bij de verzekeraar, zo niet kunnen de paarden in principe niet verzekerd zijn.

Het bedrag van de premies is verschillend bij elke maatschappij en kan variëren van 30 tot 75 euro per paard, bovenop de basispremie van de familiale die ongeveer 75 euro per jaar bedraagt. Ook de dekking kan verschillen wat betreft de vrijstelling (bedrag waarvoor de verzekering niet tussenkomt) en het maximumbedrag waarvoor de verzekering dekking verleent.

Als men eigenaar is van een beperkt aantal paarden is dit de beste oplossing. Vroeger werd veelal een aparte B.A. paardenverzekering onderschreven, maar wanneer de B.A. via de familiale gedekt is, heeft het geen zin voor hetzelfde risico nog een aparte verzekering af te sluiten.

Let wel: Het gaat hier om de schade tegenover derden en niet om de schade aan het paard zelf!

Wat als bij een ongeval het paard ook schade oploopt?

De schade van het paard is niet inbegrepen in de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid. Voor schade aan het paard zelf of voor dierenartskosten zijn er ook polissen op de markt. Er bestaan hiervoor gespecialiseerde kantoren. Om de schade aan een gebruikt paard te verzekeren kan men de optie “schade aan het paard en zijn materiaal (zadel…)” bijverzekeren in de familiale verzekering, weer mits een bijpremie. Dit is interessant voor bv. iemand die regelmatig een paard van een ander gebruikt.

Een onervaren ruiter leent een paard bij een manegehouder. Tijdens de tocht met het paard, slaat het paard op hol. Het gevolg is heel wat schade aan een geparkeerde auto. Wat nu?

De eigenaar/houder is steeds aansprakelijk voor het paard. Dit heeft belangrijke implicaties voor manegehouders. Rechtspraak toont aan dat een manegehouder niet zo gemakkelijk aan zijn aansprakelijkheid ontsnapt. Als bewaarder van een dier wordt namelijk de persoon bedoeld die over de bevoegdheid beschikt om over het dier te waken en het te begeleiden. Dat wil zeggen dat als een manegehouder een paard voor een uur tegen betaling ter beschikking stelt aan onervaren ruiters, dat paard onder het toezicht blijft van de eigenaar van het dier. Hij behoudt het meesterschap over het dier en wordt dus nog altijd beschouwd als de bewaarder. In dat geval zal de eigenaar van het dier (namelijk de manegehouder) aansprakelijk zijn voor de schade die het paard veroorzaakt heeft, omdat de onervaren ruiter onmogelijk het meesterschap over het paard kon bezitten. De manegehouder had dat moeten weten en de onervaren ruiter niet alleen op stap mogen laten gaan.

Toets alles goed af met uw makelaar of verzekeringsmaatschappij.

Het is zeer belangrijk dat u alles aftoetst met uw makelaar of verzekeringsmaatschappij, zodat u goed weet waarvoor u wel en waarvoor u niet verzekerd bent. Daarbij kan u best ook nagaan of er een verzekering rechtsbijstand begrepen is in de polis. Een verzekering rechtsbijstand dekt de kosten van juridische bijstand bij de gerechtelijke geschillen. Dit zijn niet alleen de kosten van een advocaat maar bv. ook de kosten van een deskundige of van de gerechtsdeurwaarder.


top

Hoe als club omgaan met de pers bij een ongeval?

@SparkCBC
@SparkCBC
 
 • Overleg in jouw sportclub hoe je wilt omgaan met de persaandacht na een ongeval. Betrek hier eventueel jouw federatie bij. Vergeet hierbij niet om niet alleen duidelijk te communiceren naar de pers maar ook binnen de sportclub (naar clubleden, trainers, ouders,…).
 • Overweeg in jouw sportclub de voor- en nadelen van persaandacht en neem de tijd om dit goed te overwegen. 
Positief: De persaandacht laat zien wat de gevolgen zijn van slachtofferschap en het geeft erkenning voor verdriet en zorgen (soms een maatschappelijke erkenning).

Risico: Het verhaal verschijnt niet helemaal zoals verwacht (met een negatieve nawerking). Privézaken worden plots publiek.

 • Bereid een interview goed voor.
 • Maak vooraf met de betrokken journalist(en) duidelijke afspraken.
 • Vraag contactgegevens.
 • Bespreek waarover je wel en niet wil praten.
 • Bespreek ook vooraf waar het gesprek/interview zal plaatsvinden.
 • Bespreek ook vooraf wie er allemaal aanwezig mag zijn.
 • Het kan interessant zijn om een afspraak te maken met enkele journalisten tegelijkertijd.
 • Maak voor televisie-interviews afspraken over de manier waarop je in beeld gebracht wil worden.
 • Bespreek de mogelijkheid om de reportage of uitzending vooraf te mogen lezen of te zien.
 • Denk eraan dat je steeds kan vragen om op tv-beelden of foto’s onherkenbaar te worden gemaakt.
 • Hou er rekening mee dat er steeds een kans bestaat dat je getuigenis uiteindelijk toch niet wordt uitgezonden of gepubliceerd.
 • Vraag aan de journalist wanneer de uitzending of publicatie gepland is.
 • Vraag na het gesprek of interview aan de journalist wat hij ervan vond en geef hem ook jouw mening over het verloop ervan.
 • Indien je niet graag hebt dat je naam, je woonplaats of andere persoonlijke gegevens vermeld worden, ga dan met de journalist na in hoeverre die eventueel weggelaten kunnen worden
 • Wanneer er kinderen bij betrokken zijn, bespreek je best vooraf heel duidelijk met deze kinderen wat de voor- en nadelen kunnen zijn van praten met de pers.

top